Informujemy, że serwis do poprawnego działania wykorzystuje pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być zarządzany poprzez ustawienia przeglądarki.
 
ubezpieczenia rolne

Każdy właściciel lub współwłaściciel gospodarstwa rolnego powinien wykupić ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie to chroni rolnika ale również osoby pozostające z nim w gospodarstwie, jak i osoby pomagające w tym gospodarstwie, w wyniku szkody na osobie trzeciej. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie, w momencie wyrządzenia szkody przez rolnika lub osobę pracującą w tym gospodarstwie. Chodzi tu przede wszystkim o szkodę, w wyniku której:

  • poszkodowany doznał uszkodzenia ciała lub zmarł,
  • mienie poszkodowanego zostało zniszczone lub uszkodzone.

Jeżeli rolnik lub osoba z nim pracująca wykonując czynności związane z gospodarstwem, wyrządzi szkodę osobie trzeciej, to ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie np. koszty leczenia jak również naprawy samochodu czy też za zniszczoną odzież. Ubezpieczenie chroni samego rolnika lub osobę pracującą w gospodarstwie, która doznała szkody np. gdy spadnie z drabiny. Najważniejszy jest fakt aby czynności wykonywane przez nich były bezpośrednio związane z posiadanym gospodarstwem.

Umowa zawierana jest na 12 miesięcy, w chwili objęcia gospodarstwa i przedłuża się automatycznie na kolejny rok. Sumą gwarancyjną do jakiej towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie jest obecnie 5 mln euro na osobie i 1 mln euro w przypadku szkody na mieniu.

Ubezpieczenia wspierane przez państwo

Polisy dotyczące upraw i zwierząt gospodarskich są obowiązkowe. Jeżeli dojdzie do szkody wywołanej na uprawach rolnych przez żywioły takie jak: powódź, grad, susza to ubezpieczenia dotowane są w 50% przez państwo. Rolnik jest zobowiązany do ubezpieczenia co najmniej połowy swoich upraw. Uprawy objęte ubezpieczeniem to zboża, warzywa, owoce, tytoń lub chmiel. Istnieje możliwość ubezpieczenia od pojedynczego lub wielu zdarzeń wymienionych wcześniej. W hodowli zwierząt może również dojść do straty w wyniku choroby, wypadku zwierząt, pożaru, powodzi, huraganu, pioruna, lawiny czy obsunięcia się ziemi. Można ubezpieczyć takie zwierzęta jak: trzodę chlewną, zwierzęta gospodarskie, konie.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych

Obowiązek posiadania polisy na budynek rolniczy powstaje z chwilą pokrycia budynku dachem. Dotyczy budynków gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 20m2. Natomiast nie dotyczy budynków, w których stan techniczny przekroczył 100% zużycia lub są przeznaczone do rozbiórki. Ubezpieczenie może obejmować takie zdarzenia jak: ogień, huragan, powódź, opady deszczu, śniegu lub gradu, lawiny, pioruna, eksplozji, podtopienia, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, upadku statku powietrznego. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy i zostaje automatycznie przedłużona po tym okresie na kolejne 12 miesięcy. Budynki można ubezpieczyć do wartości:

  • rzeczywistej - wartość nowego budynku pomniejszona o zużycie techniczne,
  • nowej, która nie uwzględnia zużycia technicznego, dotyczy to budynków nowych i takich których wartość zużycia nie przekracza 10%.
Dobrowolne ubezpieczenia dla rolników

Poza obowiązkowymi ubezpieczeniami istnieje wiele ubezpieczeń dobrowolnych. Polisy takie są kierowane dla tych, którzy posiadają niestandardowe uprawy bądź hodowle lub też suma ubezpieczenia jest zbyt niska albo zakres ochrony w stosunku do ubezpieczeń obowiązkowych jest zbyt mały. Poza uprawą i hodowlą można ubezpieczyć dodatkowo budynki rolne jak również również maszyny potrzebne do prowadzenia gospodarstwa.